بانک سوالات


بانک سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی (+ پاسخ تشریحی):

زیست شناسی پیش دانشگاهی:

خرداد ماه سال ۹۵

خرداد ماه سال ۹۴

خرداد ماه سال ۹۳

خرداد ماه سال ۹۲

زیست شناسی سوم دبیرستان:

خرداد ماه سال ۹۵

خرداد ماه سال ۹۴

خرداد ماه سال ۹۳

خرداد ماه سال ۹۲

خرداد ماه سال ۹۱

خرداد ماه سال ۹۰


بانک تست های زیست شناسی کنکور (+ کلید سوالات):

داخل کشور:

تست های سال ۹۵

تست های سال ۹۴

تست های سال ۹۳

تست های سال ۹۲

تست های سال ۹۱

تست های سال ۹۰

خارج از کشور:

تست های سال ۹۵

تست های سال ۹۴

تست های سال ۹۳

تست های سال ۹۲

تست های سال ۹۱

تست های سال ۹۰


تست های المپیادهای زیست شناسی (به زودی)

«یادداشت های زیستی» زیست یاد ، مطابق با کتاب های جدید زیست شناسی
+