تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل رشد و نمو گیاهی

نظر شما درباره ی این مطلب چیست؟ آیا آن را می پسندید؟

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۱ هر هورمون گیاهی که …………….. می شود، کار ……………. نیز دخالت دارد.
    مانع رشد جوانه های جانبی ساقه ها – خفتگی دانه ها
    مانع رشد و جوانه زنی دانه ها- باز شدن روزنه های گیاه
    باعث تسریع رسیدگی میوه ها – خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور
    به کمک آن، جذب آب و املاح برای قلمه ها ممکن – طویل شدن ساقهٔ گیاه
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۱:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۵ کدام عبارت ، در مورد بسیاری از گیاهان درست است؟
    برگ ها برخلاف ریشه ها ، بیشترین مورد نیاز را از طریق ،فتوسنتز خود تامین می کنند.
    هورمون موثر در حفظ جذب آب توسط ریشه ها ، در خفتگی جوانه ها بی تاثیر است.
    مواد شیمیایی عامل خفتگی ، در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می شوند.
    هر سلول هسته دار ، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۵:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۷۹ در گیاهان، هورمونی که محرک ………. است، نمی تواند سبب ……… شود.
    خفتگی جوانه ها ـ پلاسمولیز سلول های نگهبان روزنه ها
    تقسیم سلولی ـ افزایش مدت نگهداری میوه ها
    طویل شدن ساقه ها ـ خفتگی دانه ها
    افزایش طول دیواره ی سلول ها ـ توقف رشد جوانه های جانبی
  ●۲۰۵ در ساقه ی همه ی گیاهان چوبی، ………..
    دو نوع مریستم پسین در منطقه ی پوست وجود دارد.
    قطر عناصر آوندی در فصول مختلف سال متفاوت است.
    ضخامت آبکش پسین بیش از چوب پسین می باشد.
    گروه ی از سلول های راسی فاقد واکوئل می باشند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۹:گزینه ۳، سوال ۲۰۵:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۸۱ هورمونی که سبب …………… می شود، برخلاف سیتوکینین …………..
    چیرگی راسی ـ بر ریشه دار کردن قلمه ها بی تأثیر است .
    تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته ـ در رئوس ریشه ها تولید می شود .
    مقاومت گیاه در شرایط غرقابی ـ مدت نگهداری میوه ها را کاهش می دهد .
    درشت کردن میوه های تریپلوییدی ـ فرایند تقسیم سلول ها را تشدید می کند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۱:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۰ کدام عبارت نادرست است؟
     بسیاری از گیاهان با قرار گرفتن در سرما، توانایی گلزایی در اوایل بهار را پیدا می کنند.
    گیاه چمن به فراوانی و به سرعت از طریق تولیدمثل رویشی زیاد می شود.
    تولیدمثل غیرجنسی گیاهان عموماً از طریق بخش های ویژه شده ای انجام می گیرد.
    گیاه زنبق با استفاده از یک فلاش نوری در طول شب های کوتاه، گل می دهد.
  ●۲۰۱ در همه ی گیاهان دو ساله، …………..
    شیره ی خام فقط توسط یک نوع آوند چوبی هدایت می شود.
    تشکیل بافت های حاصل از رشد پسین غیرممکن می باشد.
    مریستم های نخستین در نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه تشکیل می شوند.
    ساقه تنها محل ذخیره ی مواد غذایی برای تشکیل محور گل می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۰:گزینه ۴،  سوال ۲۰۱:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۵۷ در کشت بافت، ماده ای که به همراه اکسین ریشه زایی را تحریک می کند، در کشاورزی برای …………. مورد استفاده قرار می گیرد .
    بازدارندگی رشد جوانه های جانبی
    افزایش مدت نگهداری میوه ها
    درشت کردن میوه های بدون دانه
    تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۷:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۹ هرگیاهی که بتواند از طریق …………..، تکثیر شود، در چرخهٔ زندگی خود اسپوروفیتی را به وجود می آورد که ……..
    دانه در ابتدای  رویش به گامتوفیت وابستگی دارد.
    پیوند زدن – تامین کنندهٔ مواد غذایی برای گامتوفیت است.
    ساقه تغییر شکل یافته – همواره به گامتوفیت متصل باقی می ماند.
    بخش هایی که برای تولید مثل رویشی تخصصی نیافته اند – فاقد عناصر آوندی است.
  ●۱۸۸ کدام عبارت، دربارهٔ مهم ترین مناطق مریستمی موجود در یک گیاه علفی، نادرست است؟
    تنها در نوک ساقه ها و نزدیک به نوک ریشه ها قرار دارند.
    توسط سلول های زنده یا غیر زنده محافظت می شوند.
    باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می شوند.
    در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۹:گزینه ۲، سوال ۱۸۸:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۷۸ درهمهء گیاهانی که ………………..دارند،اسپروفیت …………….است.
    ساقهء زیرزمینی-جوان برای مدتی به گامتوفیت وابسته
    حرکت های غیر فعال – بالغ کوچکتر از گامتوفیت
    رشد پسین – بالغ تغذیه کنندهء گامتوفیت
    ریشهء گوشتی – جدید به گامتوفیت وابسته
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۸:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):

  ●۱۷۳ گیاه بنت قنسول …………
    برخلاف زنبق، از گیاهان چند ساله ی علفی می باشد.
    برخلاف گندم، در انتهای برگ های خود روزنه های آبی دارد.
    همانند گوجه فرنگی، می تواند تحت تأثیر یک شب بسیار گرم گل دهد.
    همانند نرگس زرد، در برش عرضی ساقه ی خود، سه بخش متمایز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۳:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۹۲ کدام نادرست است؟
  در طول …………….. بسیار گرم، ………………
    شب های ـ گیاه گوجه فرنگی، گل های فراوانی تولید می کند .
    روزهای ـ گیاه نیشکر می تواند در استروما قند سه کربنی بسازد .
    شب های ـ فرایند تثبیت دی اکسیدکربن در کاکتوس انجام می شود.
    روزهای مرطوب و  پدیده ی تعریق در حاشیه ی برگِ لادن رویت می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۲:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۷۱ در چرخه ی زندگی همه ی گیاهانی که دارای ………….. هستند، …………….
    رشد پسین ـ گامتوفیت ماده در تخمک تمایز می یابد.
    گل یک جنسی ـ بافت مغذی رویان قبل از لقاح شکل می گیرد.
    گامتوفیتِ کوچک فتوسنتز کننده ـ گامت نر در دانه ی گرده تشکیل می شود.
    رویانی با بیش از یک لپه ـ ساقه ی جوان پس از جوانه زنی قلاب تشکیل می دهد.
  ●۱۹۲ کدام عبارت نادرست است؟
    در شرایطی، یک سلول پیکری گاو می تواند همه ی ژن های خود را فعال نماید.
    بسیاری از سلول های ارکیده تحت شرایطی می توانند همه ی ژن های خود را فعال سازند.
    رشد و تمایز در طول زندگی گیاه آفتابگردان پیوسته ادامه دارد.
    در انسان، همراه با تقسیمات اولیه ی تخم، سلوله ای حاصل حجیم هم می شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۱:گزینه ۱، سوال ۱۹۲:گزینه ۴

________________________________________
مشارکت در تکامل این مطلب:
زیست یاد همیشه در حال تکامل است و خوب می داند که هیچ اثری بدون اشکال نیست. ایرادهای متنی و مطالبی که به نظر شما نامفهوم هستند و توضیحات بیشتری نیاز دارند را از طریق بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید تا آنها را در به روز رسانی های بعدی برطرف کنیم.
________________________________________
قدردانی از گردآورنده این مطلب:
اگر این مطلب برای شما مفید بود و از اینکه به آن با کیفیت مطلوب دست یافته اید خرسند هستید. می توانید از طریق کمک به موسسه های خیریه زیر از گردآورنده ی این مطلب قدردانی کنید. یکی از اهداف وب سایت کمک آموزشی زیست یاد کمک به موسسه های خیریه می باشد. لینک کمک به موسسه های خیریه :
help2help5

دیدگاهتان را بنویسید

نوشتن نشانی وبسایت الزامی نیست. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

زیست یاد را در پیام رسان تلگرام دنبال کنید...عضویت در کانال تلگرامی زیست یاد
+