تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک و خاستگاه آن

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۴ هسهٔ زاده های نر و نیمی از زاده های

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پروتئین سازی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۶ کدام عبارت، دربارهٔ تنظیم بیان ژن های اپران لک

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل آغازیان

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۱ به طور معمول کدام عبارت، دربارهٔ چرخهٔ زندگی پلاسمودیوم

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل شارش انرژی در جانداران

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۹ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ باکتری هایی درست است که

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل گوارش

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۹۱ در رودهٔ باریک انسان، همهٔ موادی که در از

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک جمعیت

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۲۰۳ با توجه به تأثیر انتخاب طبیعی بر روند تکامل

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل حرکت

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۵۹ در گیاهان، حرکت های ………….. حرکت های …………….. بدون

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۳ کدام عبارت، دربارهٔ کلیه های انسان صحیح است؟     بخشی

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل رشد و نمو گیاهی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۱ هر هورمون گیاهی که …………….. می شود، کار …………….

ادامه