تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۷ چند مورد، دربارهٔ هر اسپرماتوسیت موجود در لوله های

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ویروس ها و باکتری ها

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۹۵ کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تولید مثل گیاهی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۲ کدام گزینه دربارهٔ هر یک از چهار سلول هاپلوئیدی

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل رفتارشناسی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):   ●۱۵۸ انتخاب طبیعی، در جمعیت شیرهای شرق آفریقا نمی تواند

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل میوز و تولید مثل جنسی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):   ●۱۷۴ در فرآیند تولیدمثل …………. جانداران، همواره …………….     جنسی ـ

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پویایی جمعیت های زیستی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۰ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ جمعیت های طبیعی قطعا درست

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل کروموزوم و میتوز

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۱۵۸ کدام عبارت، دربارهء همهء رشته های دوک موجود در

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تبادل گازها

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۱ با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ماده ی ژنتیک

۱)تست های غیرترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):   ●۱۷۳ کدام عبارت نادرست است؟   در بررسی ساختار مولکول ها به

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری در دنیای جانداران

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):   ●۱۵۶ بسیاری از سلول های واقع در بخش خارجی پوست

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل هورمون ها و دستگاه درون ریز

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۲ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل

ادامه