تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تغییر و تحول گونه ها

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۱۹۱ در نظریهء ………………….توجه………………..     داروین ، به چگونگی وراثت صفات-می

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پیدایش و گسترش زندگی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۵۸ کدام عبارت، دربارهٔ مولکول مورد مطالعهٔ سچ و آلتمن

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری به درون سلول

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۰ هر پروتئین ………….. که در غشای یک سلول جانوری

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل دستگاه عصبی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۹۴ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تکنولوژی زیستی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۶ در مهندسی ژنتیک، پس از مرحلهٔ کلون شدن یک

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ایمنی بدن

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۲۰۵ کدام عبارت، در مورد انسان نادرست است؟     هر لنفوسیتی

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل مولکول های زیستی

۱)تست های ترکیبی ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۱۹۰ در تار ماهیچهء اسکتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق

ادامه