ویدیو های آموزشی: جذب و انتقال مواد در گیاهان

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان

ادامه

ویدیو های آموزشی: از یاخته تا گیاه

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل از یاخته تا گیاه

ادامه

ویدیو های آموزشی: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

ادامه

ویدیو های آموزشی: گردش مواد در بدن

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل گردش مواد در بدن

ادامه

ویدیو های آموزشی: تبادلات گازی

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل تبادلات گازی

ادامه

ویدیو های آموزشی: جریان اطلاعات در یاخته

ویدیو های آموزشی فصل جریان اطلاعات در یاخته: ۱.از DNA تا پروتئین: ۲.فرآیند رونویسی: ۳.ویرایش mRNA اولیه: ۴.اتصال آمینواسید به

ادامه

ویدیو های آموزشی: گوارش و جذب مواد

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل گوارش و جذب مواد

ادامه

ویدیو های آموزشی: مولکول های اطلاعاتی

 ویدیو های آموزشی فصل مولکول های اطلاعاتی: ۱.ساختار مولکولی DNA (فارسی): ۲.آزمایش مزلسون و استال: ۳.دوراهی همانند سازی: ۴.اتصال نوکلئوتیدها

ادامه

ویدیو های آموزشی: تنظیم عصبی

۱.پمپ سدیم و پتاسیم: ۲.کانال های دریچه دار سدیم و پتاسیم : ۳.پیام عصبی (فارسی): ۴.هدایت پیام عصبی: ۵.انتقال پیام

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل ایمنی بدن

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶التهاب (پاسخ موضعی): ❷فاگوسیتوز: ❸سیستم

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تکنولوژی زیستی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ آنزیم محدود کننده: ❷

ادامه