تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل شارش انرژی در جانداران

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶انتقال الکترون فتوسنتزی و سنتز

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گردش مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶چرخه ی قلب: ❷نحوی انتشار

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل هورمون ها و دستگاه درون ریز

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶پیام ثانویه AMP حلقوی (cAMP):

ادامه

تصاویر و ویدیوهای آموزشی: فصل ویروس ها وباکتری ها

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ روش های ورود ویروس

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶اسپرم زایی: ❷چرخه ی تخمدان:

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل حرکت

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶مکانیسم انقباض سارکومرها: ❷ پتانسیل

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل کروموزوم و میتوز

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ تقسیم دوتایی: ❷تقسیم سلولی

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل رشد و نمو در گیاهان

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶جوانه زدن گیاهان دولپه ای:

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تنظیم محیط داخلی و دفع مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶انعکاس تخلیه ادرار: ________________________________________ مشارکت

ادامه