تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل میوز و تولید مثل جنسی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶تقسیم میوز: ❷ویژگی های منحصر

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گوارش و جذب مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲) ویدیو های آموزشی: ❶انتشار: ❷انتشار تسهیل شده:

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ الگوهای رشد جمعیت: ________________________________________

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تبادل گازها

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ تبادل گازها هنگام تنفس:

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گوارش

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶متابولیسم گوارش: ❷اندام های دستگاه

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل پیدایش و گسترش زندگی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ آزمایش میلر: ❷ درون

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل سفری به درون سلول

۱) تصاویر آموزشی: ❶اسنپ شات اندامک های سلولی: ۲) ویدیو های آموزشی: ❶ترشح پروتئین: ❷لیزوزیم: ❸انتشار: ❹انتشار تسهیل شده: ❺انتقال

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل سفری در دنیای جانداران

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ________________________________________ مشارکت در تکامل این مطلب: زیست یاد

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل حواس

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶نحوه ی تحریک گوش با

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل مولکول های زیستی

۱)تصاویر آموزشی: ❶اسنپ شات ماکرومولکول های زیستی: ۲)ویدیو های آموزشی: ❶هیدرولیز: ❷دِناتوره شدن پروتئین: ❸نحوی عملکرد آنزیم: ________________________________________ مشارکت در

ادامه