خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۴)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۴) تنوع گوارش در جانداران ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۳)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۳) جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

خلاصه فصل: شارش انرژی در جانداران

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)فتوسنتز ۲)تنفس سلولی ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱)

ادامه

خلاصه فصل: ژنتیک و خاستگاه آن

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)پژوهش های مندل ۲)نظریه ی مندل ۳)احتمال و وراثت ۴)الگوهای وراثتی پیچیده تر (غیر

ادامه

خلاصه فصل: پروتئین سازی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)نظریه یک ژن – یک زنجیره ی پلی پپتید ۲)رمز های وراثتی ۳)رونویسی (اولین مرحله

ادامه

خلاصه فصل: گردش مواد (در جانوران)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)گوناگونی دستگاه گردش مواد در جانوران ۲)دستگاه گردش خون انسان ۳)قلب ۴)رگ ها ۵)خون

ادامه

خلاصه فصل: تولید مثل در گیاهان

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم بندی گیاهان (حاصل تغییر جلبک های سبز پرسلولی آبزی) ۲)تولید مثل جنسی در

ادامه

خلاصه فصل: هورمون ها و دستگاه درون ریز

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)هورمون ها ۲)غده= اندامی که سلول های آن موادی از خود ترشح می کنند.

ادامه

خلاصه فصل: کروموزوم و میتوز

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم سلولی در جانداران ۲)کروموزوم ها (حاوی بخش مهمی از DNA + پروتئین) ۳)چرخه

ادامه