خلاصه فصل: گوارش

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)وال کوژپشت ۲)مراحل تغذیه ۳)گوناگونی دستگاه گوارش ۴)گوناگونی رژیم غذایی ۵)انواع گوارش در جانوران

ادامه

خلاصه فصل:ماده ی ژنتیک

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)ماده ی ژنتیک ۲)آزمایش های مرتبط با کشف ماده ی وراثتی ۳)نوکلئیک اسید (اسید

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۱)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۱) یاخته و بافت جانوری ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه

خلاصه فصل: سفری به درون سلول

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تریکودینا ۲)میکروسکوپ ۳)اندازه ی سلول (وابسته به کار سلول) ۴)سلول پروکاریوتی (باکتری و سیانو

ادامه

خلاصه فصل: دستگاه عصبی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)دستگاه عصبی ۲)نورون ها ۳)مواد مخدر ۴)دستگاه عصبی مرکزی ۵)دستگاه عصبی محیطی (۱۲جفت عصب

ادامه

خلاصه فصل: حواس

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)گیرنده های حسی (نورون های تمایز یافته) ۲)اندام های حسی ۳)پردازش اطلاعات حسی ۴)گیرنده

ادامه

خلاصه فصل: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

توجه: این مطلب بر اساس کتاب درسی زیست شناسی سال ۹۵ آماده شده بود. برای مطالعه مطلب جدید خلاصه ی

ادامه

خلاصه فصل: سفری در دنیای جانداران

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)جانداران ۲)انواع بافت های جانوری ۳)سازمان بندی سلول های گیاهی ________________________________________ راهنمای زیست یاد :

ادامه

خلاصه فصل: تکنولوژی زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)اولین آزمایش مهندسی ژنتیک (فرآیند دست ورزی در ژن ها) ۲)مراحل مهندسی ژنتیک ۳)کاربردهای مهندسی

ادامه