خلاصه فصل: مولکول های زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)ویژگی های عنصر کربن در ترکیبات شیمیایی ۲)انواع واکنش های زیستی ۳)انواع ترکیبات آلی:

ادامه