خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۴)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۴) تنوع گوارش در جانداران ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۳)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۳) جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۲)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۲) ساختار و عملکرد لولهء گوارش ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۱)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۱) یاخته و بافت جانوری ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه

خلاصه فصل: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۱) زیست شناسی چیست؟ گفتار ۲) زیست شناسی نوین گفتار ۳) زیست شناسی در

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گوارش و جذب مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲) ویدیو های آموزشی: ❶انتشار: ❷انتشار تسهیل شده:

ادامه