زیست دوم دبیرستان

26 مطلب موجود میباشد

خلاصه فصل: حرکت

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)حرکت در جانوران ۲)حرکت در آدمی: ماهیچه های مخطط ۳)حرکت در آدمی: استخوان ها ۴)ورزش...

خلاصه فصل: گوارش

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)وال کوژپشت ۲)مراحل تغذیه ۳)گوناگونی دستگاه گوارش ۴)گوناگونی رژیم غذایی ۵)انواع گوارش در جانوران ۶)دیواره...

رسانه های همکار