خلاصه فصل: گردش مواد (در جانوران)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)گوناگونی دستگاه گردش مواد در جانوران ۲)دستگاه گردش خون انسان ۳)قلب ۴)رگ ها ۵)خون

ادامه

خلاصه فصل: حرکت

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)حرکت در جانوران ۲)حرکت در آدمی: ماهیچه های مخطط ۳)حرکت در آدمی: استخوان ها

ادامه

خلاصه فصل: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)محیط داخلی و هومئوستازی ۲)مواد دفعی نیتروژن دار ۳)دستگاه دفع مواد زائد در انسان

ادامه

خلاصه فصل: گوارش

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)وال کوژپشت ۲)مراحل تغذیه ۳)گوناگونی دستگاه گوارش ۴)گوناگونی رژیم غذایی ۵)انواع گوارش در جانوران

ادامه

خلاصه فصل: سفری به درون سلول

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تریکودینا ۲)میکروسکوپ ۳)اندازه ی سلول (وابسته به کار سلول) ۴)سلول پروکاریوتی (باکتری و سیانو

ادامه

خلاصه فصل: سفری در دنیای جانداران

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)جانداران ۲)انواع بافت های جانوری ۳)سازمان بندی سلول های گیاهی ________________________________________ راهنمای زیست یاد :

ادامه

خلاصه فصل: مولکول های زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)ویژگی های عنصر کربن در ترکیبات شیمیایی ۲)انواع واکنش های زیستی ۳)انواع ترکیبات آلی:

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گردش مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶چرخه ی قلب: ❷نحوی انتشار

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل حرکت

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶مکانیسم انقباض سارکومرها: ❷ پتانسیل

ادامه