تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تبادل گازها

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ تبادل گازها هنگام تنفس:

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تبادل گازها

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۱ با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،

ادامه