خلاصه فصل: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)محیط داخلی و هومئوستازی ۲)مواد دفعی نیتروژن دار ۳)دستگاه دفع مواد زائد در انسان

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تنظیم محیط داخلی و دفع مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶انعکاس تخلیه ادرار: ________________________________________ مشارکت

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۳ کدام عبارت، دربارهٔ کلیه های انسان صحیح است؟     بخشی

ادامه