خلاصه فصل: حرکت

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)حرکت در جانوران ۲)حرکت در آدمی: ماهیچه های مخطط ۳)حرکت در آدمی: استخوان ها

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل حرکت

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶مکانیسم انقباض سارکومرها: ❷ پتانسیل

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل حرکت

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۵۹ در گیاهان، حرکت های ………….. حرکت های …………….. بدون

ادامه