حرکت

3 مطلب موجود میباشد

خلاصه فصل: حرکت

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)حرکت در جانوران ۲)حرکت در آدمی: ماهیچه های مخطط ۳)حرکت در آدمی: استخوان ها ۴)ورزش...

رسانه های همکار