خلاصه فصل: سفری به درون سلول

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تریکودینا ۲)میکروسکوپ ۳)اندازه ی سلول (وابسته به کار سلول) ۴)سلول پروکاریوتی (باکتری و سیانو

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل سفری به درون سلول

۱) تصاویر آموزشی: ❶اسنپ شات اندامک های سلولی: ۲) ویدیو های آموزشی: ❶ترشح پروتئین: ❷لیزوزیم: ❸انتشار: ❹انتشار تسهیل شده: ❺انتقال

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری به درون سلول

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۰ هر پروتئین ………….. که در غشای یک سلول جانوری

ادامه