خلاصه فصل: گردش مواد (در جانوران)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)گوناگونی دستگاه گردش مواد در جانوران ۲)دستگاه گردش خون انسان ۳)قلب ۴)رگ ها ۵)خون

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گردش مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶چرخه ی قلب: ❷نحوی انتشار

ادامه