گوارش

3 مطلب موجود میباشد

خلاصه فصل: گوارش

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)وال کوژپشت ۲)مراحل تغذیه ۳)گوناگونی دستگاه گوارش ۴)گوناگونی رژیم غذایی ۵)انواع گوارش در جانوران ۶)دیواره...

رسانه های همکار