خلاصه فصل: ژنتیک و خاستگاه آن

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)پژوهش های مندل ۲)نظریه ی مندل ۳)احتمال و وراثت ۴)الگوهای وراثتی پیچیده تر (غیر

ادامه

خلاصه فصل: تولید مثل در گیاهان

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم بندی گیاهان (حاصل تغییر جلبک های سبز پرسلولی آبزی) ۲)تولید مثل جنسی در

ادامه

خلاصه فصل: هورمون ها و دستگاه درون ریز

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)هورمون ها ۲)غده= اندامی که سلول های آن موادی از خود ترشح می کنند.

ادامه

خلاصه فصل: کروموزوم و میتوز

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم سلولی در جانداران ۲)کروموزوم ها (حاوی بخش مهمی از DNA + پروتئین) ۳)چرخه

ادامه

خلاصه ی فصل: تولید مثل و رشد و نمو در جانوران

مفاهیم کلیدی در خلاصه ی فصل : ۱)روش های تولید مثل جنسی در جانوران ۲)دستگاه تولید مثلی مرد ۳)دستگاه تولید

ادامه

خلاصه فصل: میوز و تولید مثل جنسی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)میوز ۲)کروموزوم ها و بیماری ۳)انواع تولید مثل ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

خلاصه فصل:ماده ی ژنتیک

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)ماده ی ژنتیک ۲)آزمایش های مرتبط با کشف ماده ی وراثتی ۳)نوکلئیک اسید (اسید

ادامه

خلاصه فصل: دستگاه عصبی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)دستگاه عصبی ۲)نورون ها ۳)مواد مخدر ۴)دستگاه عصبی مرکزی ۵)دستگاه عصبی محیطی (۱۲جفت عصب

ادامه

خلاصه فصل: حواس

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)گیرنده های حسی (نورون های تمایز یافته) ۲)اندام های حسی ۳)پردازش اطلاعات حسی ۴)گیرنده

ادامه