تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل ایمنی بدن

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶التهاب (پاسخ موضعی): ❷فاگوسیتوز: ❸سیستم

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل ایمنی بدن

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●ایمنی حاصل از سرم دائمی است، اما ایمنی

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ایمنی بدن

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۲۰۵ کدام عبارت، در مورد انسان نادرست است؟     هر لنفوسیتی

ادامه