خلاصه ی فصل: تولید مثل و رشد و نمو در جانوران

مفاهیم کلیدی در خلاصه ی فصل : ۱)روش های تولید مثل جنسی در جانوران ۲)دستگاه تولید مثلی مرد ۳)دستگاه تولید

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶اسپرم زایی: ❷چرخه ی تخمدان:

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل تولید مثل و… در جانوران

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●اووسیت اولیه پس از ترک تخمدان، در صورتی

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۷ چند مورد، دربارهٔ هر اسپرماتوسیت موجود در لوله های

ادامه