خلاصه فصل: تولید مثل در گیاهان

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم بندی گیاهان (حاصل تغییر جلبک های سبز پرسلولی آبزی) ۲)تولید مثل جنسی در

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل تولید مثل در گیاهان

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در تولید مثل رویشی گیاه برگ بیدی ،

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تولید مثل گیاهی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۲ کدام گزینه دربارهٔ هر یک از چهار سلول هاپلوئیدی

ادامه