خلاصه فصل: دستگاه عصبی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)دستگاه عصبی ۲)نورون ها ۳)مواد مخدر ۴)دستگاه عصبی مرکزی ۵)دستگاه عصبی محیطی (۱۲جفت عصب

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل دستگاه عصبی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶انتقال جریان عصبی: ❷کانال های

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل دستگاه عصبی

۱) سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در تشریح مغز گوسفند، در عقب تالاموس

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل دستگاه عصبی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۹۴ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل

ادامه