تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل رشد و نمو در گیاهان

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶جوانه زدن گیاهان دولپه ای:

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل رشد و نمو در گیاهان

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●چوب پنبه، کامبیوم چوب پنبه ساز و چوب

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل رشد و نمو گیاهی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۱ هر هورمون گیاهی که …………….. می شود، کار …………….

ادامه