خلاصه فصل:ماده ی ژنتیک

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)ماده ی ژنتیک ۲)آزمایش های مرتبط با کشف ماده ی وراثتی ۳)نوکلئیک اسید (اسید

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل ماده ی ژنتیک

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ساختار DNA: ❷همانند سازی DNA

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل ماده ی ژنتیک

۱) سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در آزمایش ایوری، اضافه کردن آنزیم تخریب

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ماده ی ژنتیک

۱)تست های غیرترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):   ●۱۷۳ کدام عبارت نادرست است؟   در بررسی ساختار مولکول ها به

ادامه