خلاصه فصل: میوز و تولید مثل جنسی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)میوز ۲)کروموزوم ها و بیماری ۳)انواع تولید مثل ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل میوز و تولید مثل جنسی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶تقسیم میوز: ❷ویژگی های منحصر

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل میوز و تولیدمثل جنسی

۰ ۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●اگر رویداد جدا نشدن کروموزوم ها در

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل میوز و تولید مثل جنسی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):   ●۱۷۴ در فرآیند تولیدمثل …………. جانداران، همواره …………….     جنسی ـ

ادامه