خلاصه فصل: هورمون ها و دستگاه درون ریز

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)هورمون ها ۲)غده= اندامی که سلول های آن موادی از خود ترشح می کنند.

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل هورمون ها و دستگاه درون ریز

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶پیام ثانویه AMP حلقوی (cAMP):

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل هورمون ها ودستگاه درون ریز

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●انتقال دهنده ی عصبی اپی نفرین، عملی کند

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل هورمون ها و دستگاه درون ریز

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۲ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل

ادامه