خلاصه فصل: ژنتیک و خاستگاه آن

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)پژوهش های مندل ۲)نظریه ی مندل ۳)احتمال و وراثت ۴)الگوهای وراثتی پیچیده تر (غیر

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک و خاستگاه آن

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●صفت رنگ مو در انسان، یک صفت چند

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک و خاستگاه آن

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۴ هسهٔ زاده های نر و نیمی از زاده های

ادامه