خلاصه فصل: کروموزوم و میتوز

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)تقسیم سلولی در جانداران ۲)کروموزوم ها (حاوی بخش مهمی از DNA + پروتئین) ۳)چرخه

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل کروموزوم و میتوز

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ تقسیم دوتایی: ❷تقسیم سلولی

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل کروموزوم و میتوز

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●کروموزوم درون هستهٔ سلول های یوکاریوتی که در

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل کروموزوم و میتوز

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۱۵۸ کدام عبارت، دربارهء همهء رشته های دوک موجود در

ادامه