خلاصه فصل: شارش انرژی در جانداران

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)فتوسنتز ۲)تنفس سلولی ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱)

ادامه

خلاصه فصل: پروتئین سازی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)نظریه یک ژن – یک زنجیره ی پلی پپتید ۲)رمز های وراثتی ۳)رونویسی (اولین مرحله

ادامه

خلاصه فصل: قارچ ها

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)ویژگی های قارچ ها ۲)انواع قارچ ها بر اساس نوع ساختار تولید مثلی ۳) همزیستی

ادامه

خلاصه فصل: ویروس ها و باکتری ها

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)ویروس ها ۲)باکتری ها ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی مطالب :

ادامه

خلاصه فصل: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱) جمعیت ۲)روابط بین گونه ها ۳) کنام ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

خلاصه فصل: تکنولوژی زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)اولین آزمایش مهندسی ژنتیک (فرآیند دست ورزی در ژن ها) ۲)مراحل مهندسی ژنتیک ۳)کاربردهای مهندسی

ادامه