سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل آغازیان

۱)سوال های نهایی: ❶کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):   ●جلبک اسپیروژیر با روشی ………………. تولید مثل جنسی

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل آغازیان

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۱ به طور معمول کدام عبارت، دربارهٔ چرخهٔ زندگی پلاسمودیوم

ادامه