سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل تغییر و تحول گونه ها

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●محیط فقط در تعیین مقدار تغییرات در تغییر

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تغییر و تحول گونه ها

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۱۹۱ در نظریهء ………………….توجه………………..     داروین ، به چگونگی وراثت صفات-می

ادامه