خلاصه فصل: تکنولوژی زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)اولین آزمایش مهندسی ژنتیک (فرآیند دست ورزی در ژن ها) ۲)مراحل مهندسی ژنتیک ۳)کاربردهای مهندسی

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل تکنولوژی زیستی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ آنزیم محدود کننده: ❷

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل تکنولوژی زیستی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●دالی اولین پستاندار تراژان است .(خرداد ۹۶)   ●گوسفند

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تکنولوژی زیستی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۸۶ در مهندسی ژنتیک، پس از مرحلهٔ کلون شدن یک

ادامه