سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل رفتار شناسی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در پژوهش پاولوف دربارهٔ ترشح بزاق سگ، ترشح

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل رفتارشناسی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):   ●۱۵۸ انتخاب طبیعی، در جمعیت شیرهای شرق آفریقا نمی تواند

ادامه