خلاصه فصل: شارش انرژی در جانداران

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)فتوسنتز ۲)تنفس سلولی ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱)

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل شارش انرژی در جانداران

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶انتقال الکترون فتوسنتزی و سنتز

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل شارش انرژی در جانداران

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●اولین ترکیب پایدار دی اکسیدکربن در گیاهان

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل شارش انرژی در جانداران

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۹ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ باکتری هایی درست است که

ادامه