خلاصه فصل: قارچ ها

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)ویژگی های قارچ ها ۲)انواع قارچ ها بر اساس نوع ساختار تولید مثلی ۳) همزیستی

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل قارچ ها

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●نخینه های ریزوپوس استولونیفر دارای دیواره عرضی می

ادامه