خلاصه فصل: پروتئین سازی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)نظریه یک ژن – یک زنجیره ی پلی پپتید ۲)رمز های وراثتی ۳)رونویسی (اولین مرحله

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل پروتئین سازی

۱) تصاویر آموزشی: ❶ اینفوگراف خلاصه بیان ژن در یوکاریوت ها: ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ از DNA تا پروتئین: ❷

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل پروتئین سازی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در بخش آنتی کدون مولکول tRNA، توالی AUC

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پروتئین سازی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۶۶ کدام عبارت، دربارهٔ تنظیم بیان ژن های اپران لک

ادامه