خلاصه فصل: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱) جمعیت ۲)روابط بین گونه ها ۳) کنام ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ الگوهای رشد جمعیت: ________________________________________

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل پویایی جمعیت های زیستی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در پژوهش های رابرت پاین، هنگامی که ستارهای

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پویایی جمعیت های زیستی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۷۰ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ جمعیت های طبیعی قطعا درست

ادامه