سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل ژنتیک جمعیت

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●خزانهٔ ژنی شامل مجموع الل های مربوط به

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک جمعیت

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۲۰۳ با توجه به تأثیر انتخاب طبیعی بر روند تکامل

ادامه