سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل پروتئین سازی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در بخش آنتی کدون مولکول tRNA، توالی AUC

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل شارش انرژی در جانداران

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●اولین ترکیب پایدار دی اکسیدکربن در گیاهان

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل تولید مثل در گیاهان

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در تولید مثل رویشی گیاه برگ بیدی ،

ادامه