سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل ایمنی بدن

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●ایمنی حاصل از سرم دائمی است، اما ایمنی

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل پیدایش و گسترش زندگی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●کواسروات ها زنده اند و شباهت زیادی به

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل کروموزوم و میتوز

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●کروموزوم درون هستهٔ سلول های یوکاریوتی که در

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل تولید مثل و… در جانوران

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●اووسیت اولیه پس از ترک تخمدان، در صورتی

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل رشد و نمو در گیاهان

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●چوب پنبه، کامبیوم چوب پنبه ساز و چوب

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک و خاستگاه آن

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●صفت رنگ مو در انسان، یک صفت چند

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل دستگاه عصبی

۱) سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در تشریح مغز گوسفند، در عقب تالاموس

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل میوز و تولیدمثل جنسی

۰ ۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●اگر رویداد جدا نشدن کروموزوم ها در

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل هورمون ها ودستگاه درون ریز

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●انتقال دهنده ی عصبی اپی نفرین، عملی کند

ادامه

سوال های نهایی ۹۰ تا ۹۵: فصل ماده ی ژنتیک

۱) سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در آزمایش ایوری، اضافه کردن آنزیم تخریب

ادامه