سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل قارچ ها

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●نخینه های ریزوپوس استولونیفر دارای دیواره عرضی می

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل آغازیان

۱)سوال های نهایی: ❶کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):   ●جلبک اسپیروژیر با روشی ………………. تولید مثل جنسی

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل تکنولوژی زیستی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●دالی اولین پستاندار تراژان است .(خرداد ۹۶)   ●گوسفند

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل ویروس ها و باکتری ها

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●بیشتر باکتری ها اتوتروف اند. (خرداد ۹۳)   ●کلستریدیوم

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل رفتار شناسی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در پژوهش پاولوف دربارهٔ ترشح بزاق سگ، ترشح

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل پویایی جمعیت های زیستی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●در پژوهش های رابرت پاین، هنگامی که ستارهای

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل ژنتیک جمعیت

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●خزانهٔ ژنی شامل مجموع الل های مربوط به

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل تغییر و تحول گونه ها

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●محیط فقط در تعیین مقدار تغییرات در تغییر

ادامه