ویدیو های آموزشی: جذب و انتقال مواد در گیاهان

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان

ادامه

ویدیو های آموزشی: از یاخته تا گیاه

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل از یاخته تا گیاه

ادامه

ویدیو های آموزشی: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

ادامه

ویدیوهای آموزشی: گردش مواد در بدن

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل گردش مواد در بدن

ادامه

ویدیوهای آموزشی: تبادلات گازی

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل تبادلات گازی

ادامه

ویدیوهای آموزشی: گوارش و جذب مواد

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل گوارش و جذب مواد

ادامه

یادداشت های زیستی: فصل زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

یادداشت های زیستی فصل زیست شناسی دیروز، امروز و فردا: الف) مفاهیم کلیدی: گفتار ۱:الف. علم زیست شناسی، ب. محدودهء

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۴)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۴) تنوع گوارش در جانداران ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۳)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۳) جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۲)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۲) ساختار و عملکرد لولهء گوارش ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۱)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۱) یاخته و بافت جانوری ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه