ویدیوهای آموزشی: گوارش و جذب مواد

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل گوارش و جذب مواد

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۴)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۴) تنوع گوارش در جانداران ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۳)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۳) جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱)

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۲)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۲) ساختار و عملکرد لولهء گوارش ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب

ادامه

خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار ۱)

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: گفتار ۱) یاخته و بافت جانوری ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گوارش و جذب مواد

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲) ویدیو های آموزشی: ❶انتشار: ❷انتشار تسهیل شده:

ادامه