ویدیو های آموزشی: تولید مثل

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل تولید مثل

ادامه

ویدیو های آموزشی: تقسیم یاخته

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل تقسیم یاخته

ادامه

ویدیو های آموزشی: تنظیم شیمیایی

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل تنظیم شیمیایی

ادامه

ویدیو های آموزشی: دستگاه حرکت

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل دستگاه حرکت

ادامه

یادداشت های زیستی: فصل تنظیم عصبی

یادداشت های زیستی فصل تنظیم عصبی: الف) مفاهیم کلیدی: گفتار ۱: الف. بافت عصبی، ب. ایجاد پیام عصبی، پ. هدایت

ادامه

ویدیو های آموزشی: تنظیم عصبی

۱.پمپ سدیم و پتاسیم: ۲.کانال های دریچه دار سدیم و پتاسیم : ۳.پیام عصبی (فارسی): ۴.هدایت پیام عصبی: ۵.انتقال پیام

ادامه