یادداشت های زیستی: فصل تنظیم عصبی

یادداشت های زیستی فصل تنظیم عصبی: الف) نقشه های مفهومی: ۱. نقشه مفهومی گفتار ۱: ۲. نقشه مفهومی گفتار ۲:

ادامه

ویدیو های آموزشی: تنظیم عصبی

۱.پمپ سدیم و پتاسیم: ۲.کانال های دریچه دار سدیم و پتاسیم : ۳.پیام عصبی: ۴.هدایت پیام عصبی: ۵.انتقال پیام عصبی:

ادامه