ویدیو های آموزشی: جریان اطلاعات در یاخته

ویدیو های آموزشی فصل جریان اطلاعات در یاخته: ۱.از DNA تا پروتئین: ۲.فرآیند رونویسی: ۳.ویرایش mRNA اولیه: ۴.اتصال آمینواسید به

ادامه

یادداشت های زیستی: فصل مولکول های اطلاعاتی

یادداشت های زیستی فصل مولکول های اطلاعاتی: الف) مفاهیم کلیدی: گفتار ۱: الف. کشف مادهء وراثتی، ب. ساختار نوکلئیک اسید

ادامه

ویدیو های آموزشی: مولکول های اطلاعاتی

 ویدیو های آموزشی فصل مولکول های اطلاعاتی: ۱.ساختار مولکولی DNA (فارسی): ۲.آزمایش مزلسون و استال: ۳.دوراهی همانند سازی: ۴.اتصال نوکلئوتیدها

ادامه