یادداشت های زیستی: فصل مولکول های اطلاعاتی

یادداشت های زیستی فصل مولکول های اطلاعاتی: الف) مفاهیم کلیدی: گفتار ۱: الف. کشف مادهء وراثتی، ب. ساختار نوکلئیک اسید

ادامه

ویدیو های آموزشی: مولکول های اطلاعاتی

 ویدیو های آموزشی فصل مولکول های اطلاعاتی: ۱.ساختار مولکولی DNA (فارسی): در حال تکمیل شدن… ________________________________________ مشارکت در تکامل این

ادامه