یادداشت های زیستی: فصل مولکول های اطلاعاتی

یادداشت های زیستی فصل مولکول های اطلاعاتی: الف) مفاهیم کلیدی: گفتار ۱: الف. کشف مادهء وراثتی، ب. ساختار نوکلئیک اسید

ادامه

ویدیو های آموزشی: مولکول های اطلاعاتی

مجموعه انیمیشن ها و فیلم های آموزشی فصل مولکول های وراثتی

ادامه