ویدیو های آموزشی: از ماده به انرژی


ویدیو های آموزشی فصل از ماده به انرژی:

۱.گلیکولیز:

۲.چرخهء کربس:

۳.عملکرد +NAD:

۴.زنجیرهء انتقال الکترون در میتوکندری:

۵.پمپ پروتونی و ATP سنتاز:

۶.زنجیرهء انتقال الکترون در باکتری ها:


مطالب مرتبط:
۱.سوال های نهایی: فصل از ماده به انرژی


۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

رسانه های همکار